Звено „ТУРИЗЪМ“

 Звено туризъм е част от структурата на ОП „Русе арт“

 ФУНКЦИИ:

 Информационно обслужване на посетителите на Туристическия информационен център (ТИЦ) в Русе – предоставяне на специализирана туристическа информация, дипляни, брошури, информация за културния афиш на Община Русе, за местни атракции, забележителности, музеи, забавления, културни събития, маршрути и др.

  • Организация и провеждане на заседания на Консултативен съвет по въпросите на туризма на територията на Община Русе.
  • Изготвя Проект на Програма за развитие на туризма в Община Русе.
  • Организизра и следи целогодишно за изпълнението на Програма за развитие на туризма в Община Русе.
  • Изготвя анализи и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе.
  • Представя възможностите за туризъм в община Русе на туристически форуми, конгреси, панаири, изложения, семинари и други събития.
  • Систематизирано и регулярно събиране на статистически данни за посещаемостта на туристически обекти и използваемостта на легловата база в Община Русе.
  • Участва в изготвянето на проекти за изработка на каталози, диплянки и други рекламни материали, популяризиращи туризма в община Русе.
  • Изпълнява спомагателни административни дейности – изготвяне на справки за разходи и бюджет, отчети за дейността на звеното, организиране и отчитане на командировки и др.
  • Води кореспонденция във връзка с туризма, проучва и изготвя отговори на писм и запитвания.
  • Администриране и актуализиране на информацията в интернет портала – visitruse.info и фейсбук страница www.facebook.com/ticruse.