ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ЗАПОВЕД

№ РД-01-927/

22.04.2013 г.

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА РУСЕ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Правилник се уреждат организацията на работа, структурата, функциите, правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе.

Чл. 2. Консултативният съвет /КС/ по въпросите на туризма при Община Русе се създава на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за туризма.

РАЗДЕЛ II

ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 3. Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Русе :

обсъжда и одобрява Програма за развитие на туризма на територията на Община Русе, изменения и допълнения към нея и отчета за нейното изпълнение, в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности;

прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.

следи за изпълнението в срок и по приоритети на Програмата по т. 1 и прави предложения до кмета във връзка с подобряване на нейната реализация;

подпомага разработването на Стратегии, Програми и Проекти за развитието на туризма;

обсъжда и отправя предложения до кмета на общината по въпроси, свързани с изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма;

координира рекламата на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения;

обсъжда ежегодно през месец януари подготовката за предстоящите събития, участия и други дейности на общината, свързани с туризма;

обсъжда и одобрява, в рамките на приетия от Общински съвет – Русе бюджет за съответната дейност от Програмата по т. 1, допълнения чрез включване на сходни мероприятия /дейности/. Одобрените от КС допълнения се внасят от кмета на общината за приемане от общинския съвет;

промени в бюджета на отделните дейности, заложени в Програмата по т. 1 се обсъждат и одобряват от КС и се внасят от кмета на общината за приемане от Общински съвет – Русе.

РАЗДЕЛ III

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО

Чл. 4. В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват с равен брой представители на общинска администрация и регионален исторически музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна. В състава задължително се включват юрисконсулт от общинска администрация, както и представители на следните дружества и организации: ТД „Приста”, ПП ”Русенски лом”, Русенска митрополия, туроператори, Сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе” и други.

Чл. 5. Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма при спазване изискванията на чл. 4.

Чл. 6 (1) Предложения за промени в състава на КС може да прави всеки представляващ съответния музей и юридическо или физическо лице – член на КС, чрез мотивирано писмено заявление до кмета на Община Русе.

(2) При прекратяване пълномощията на член на КС, представител от туристическо сдружение или друго юридическо лице, същото предлага в едномесечен срок друг свой представител в КС.

Чл. 7. Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 8. Председателят на КС по въпросите на туризма при Община Русе:

представлява Консултативния съвет;

свиква заседания на КС и утвърждава дневния ред;

ръководи заседанията на КС. При отсъствие, поради обективни причини, упълномощава друг член на КС да ръководи заседанието;

удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от КС решения;

организира и контролира изпълнението на решенията на КС;

ръководи текущата работа на КС и отговаря за спазването на този Правилник.

Чл. 9. Секретар на Консултативния съвет по въпросите на туризма е представител на ОП „Русе арт”, определен в заповедта на кмета на Община Русе.

Чл. 10. Секретарят на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Русе:

организира подготовката на заседанията на КС, информира членовете за провеждане на заседанията, предоставя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КС;

организира цялостната дейност на КС и следи за изпълнението на взетите решения от КС и информира своевременно Председателя на КС;

решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му от Председателя на КС;

секретарят води протокол от заседанията на КС;

протоколите и внесените за обсъждане материали се съхраняват от секретаря на КС.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 11. Членовете на КС имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите.

Чл. 12. Членовете на КС имат право:

да изискват от Председателя свикване на заседание на КС;

да участват в заседанията на КС лично;

да предлагат на Председателя и Секретаря включване в дневния ред на конкретни въпроси и разглеждането им от КС, както и да правят предложения за решения;

да гласуват предложените решения.

Чл. 13.Членовете на КС са длъжни:

да участват редовно в заседанията на КС;

да участват при изготвянето на становища;

да упражняват добросъвестно правомощията си в интерес на Община Русе, като докладват на КС всички обстоятелства, които са от съществено значение за неговата дейност.

Чл. 14. Не може да продължава да бъде член на КС:

лице, което като член на КС без основателни причини не присъства на три последователни заседания на КС;

служител на общинска администрация, на който е прекратено трудовото или служебното правоотношение с Община Русе;

представител на организация, заличена в Националния туристически регистър.

РАЗДЕЛ V

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 15. (1) Консултативният съвет по въпросите на туризма при Община Русе провежда редовни или извънредни заседания.

(2) Редовни заседания на КС се свикват най малко два пъти в годината – в началото и в края.

(3) Извънредни заседания се свикват за решаване на неотложни въпроси, от Председателя – по негова инициатива или по искане, отправено писмено до Председателя от поне 4 /четирима/ члена на КС.

(4) Секретарят на КС, в три дневен срок преди заседанието, уведомява всички членове, чрез писмена покана – по пощата, чрез факс или електронна поща.

(5) В поканата задължително се посочват – датата, мястото и дневният ред на заседанието.

(6) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да правят членовете на КС, в писмена или устна форма. Те могат да се отправят преди или по време на заседанието.

(7) Заседанието на КС е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум КС се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите.

(8) КС взема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(9) Решенията на КС влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако действието им не е изрично отложено.

Чл. 16. По преценка на КС, на заседанията могат да присъстват, без право на глас, служители и експерти, които са компетентни по разглежданите въпроси, както и лица, които са заинтересовани от тях.

Чл. 17. (1) За всяко заседание на КС се води протокол, в който се отразяват броят на присъстващите членове, въпросите от дневния ред, направените по тях разисквания, предложения и взетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателя /председателстващия/ и от секретар-протоколиста на заседанието. Всеки член на консултативния съвет има право да се запознае със съдържанието на протокола.

(3) Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КС.

Чл. 18. Становища, предложения и решения на КС, свързани с туризма, се представят на кмета на Община Русе и на председателя на Общински съвет – Русе, когато е необходимо решение на Общински съвет – Русе.

Чл. 19. Изявления от името на КС пред средствата за масова информация може да прави Председателят или упълномощено от него лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Този Правилник се приема на основание чл. 13, ал.7 от Закона за туризма и е утвърден със Заповед №.РД-01-927./.22.04.2013 г. на кмета на Община Русе и отменя Правилника за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Русе, приет с Решение №.435, по Протокол № 23/ 22.12.04 г. на ОбС – Русе.
  1. Изменения, допълнения и отмяна на този Правилник се утвърждават със заповед на кмета на Община Русе.
  2. В случаи, когато настъпят промени в състава на КС, новите членове са длъжни да се запознаят със съдържанието на настоящия Правилник.