ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за поверителност на www.visitruse.info (Туристически информационен център, звено „Туризъм“, ОП „Русе арт“, Община Русе)

Обща информация

Като потребители на сайта www.visitruse.info  може да го разглеждате, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни. В някои случаи обаче www.visitruse.info, чрез формите си за връзка и чрез формата за регистрация на обект на сайта, е възможно да събира Ваша лична информация. В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена процедурата, която заявявате.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не навлиза в личното Ви пространство.

Услугите, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме?

Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес.

Събират се и се обработват лични данни, необходими за конкретно обслужване на потребителите и се съхраняват в законоустановените срокове. При осигуряване на обработките не се допуска транспортиране на чувствителна информация (вкл. лични данни) по незащитени канали.

Основна цел на сайта е да осигури ефективно обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Поддържаме административни, програмни и технически мерки и ресурси за защита на данните.

Независимо дали в конкретния случай електронния адрес, имената на лицето за контакт, телефон или адрес, представлява лични данни или не, администраторите на www.visitruse.info ще използват предоставените данни само за целите на обратната връзка с подателя.

Чрез контактната форма до администратора, www.visitruse.info използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (получаване на отговор на зададен от Вас въпрос или предоставяне на информация).

www.visitruseinfo разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на лични данни се определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат данните.

Бисквитки и други пасивни технологии

www.visitruse.info използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас, за да подобрим вашето преживяване.

Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да ви показваме информация, която вярваме, че е релевантна на вашите интереси или дори ни позволява да ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще бъде интересно за вас.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в стандартаната политика за бисквитките.

Вашите права във връзка с обработването на личните ви данни

Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

  • право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
  • право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
  • право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
  • право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите права от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните чрез подаване на заявление до администратора лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: kzld@cpdp.bg